Check of uw perceel geschikt is voor cichoreiteelt in 2021

Een van de belangrijkste factoren om een topopbrengst cichorei te kunnen behalen is de beoordeling of het perceel daadwerkelijk geschikt is voor de teelt van cichorei. Evenals vorig jaar worden in dit bericht de top 10 belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet:

 • Niet te zware grond

Belangrijk is dat de grond in het voorjaar voldoende vocht naar de toplaag kan leveren, zodat het ondiep gezaaide zaad in staat is om te kiemen. Daarnaast is het van belang dat de wortel bij de oogst niet te vast in de grond zit en dat de grond voldoende ‘zeeft’ zodat grondtarra beperkt wordt. Vanwege bovenstaande redenen zijn zwaardere (klei)gronden niet of minder geschikt voor de teelt van cichorei.

 • Zo min mogelijk wortelonkruiden/aardappelopslag

De mogelijkheden wat betreft chemische onkruidbestrijding zijn in cichorei beperkt. Het gewas kent een relatief trage begingroei, waardoor onkruiden lange tijd de kans krijgen om te kiemen en zich te ontwikkelen. In cichorei zijn geen selectieve middelen beschikbaar om wortelonkruiden of aardappelopslag te bestrijden. Het gewas kan daardoor in korte tijd overwoekerd worden door deze onkruiden.

 •  Goed doorwortelbare bouwvoor

Het is van groot belang dat de cichoreiwortel zonder belemmering verticaal de grond in kan groeien. Verdichte grond kan ervoor zorgen dat de wortel niet optimaal verder kan groeien of zich gaat vertakken. Dit is ongunstig voor de wortelopbrengst en bemoeilijkt bovendien de oogst. Het advies is om cichorei te zaaien op een perceel met een goede bodemstructuur. Belangrijk hierbij is om de hoofdbewerking (ploegen / spitten / woelen) onder droge omstandigheden op voldoende diepte (minimaal 25 à 30 cm) uit te voeren en nadien de grond zo min mogelijk te berijden.

 •  Vlakke hoofdgrondbewerking

Een ongelijke ligging na de hoofdgrondbewerking betekent dat bij de zaaibedbereiding intensiever en dieper moet worden gewerkt om de grond alsnog vlak te krijgen. Dit is ongunstig voor de kieming en opkomst van het gewas, omdat een deel van het zaad dan niet op de vaste ondergrond gezaaid kan worden. Bovendien vraagt dit vaak meerdere bewerkingen en daardoor extra tijd en brandstofverbruik. Door een goede afstelling van een ploeg of spitmachine is het mogelijk om vlak werk te leveren. Mocht dit toch niet goed genoeg lukken, dan kan het nodig zijn de hoofdbewerking dwars op de sporen uit te voeren of eerst een egaliserende voorbewerking te doen. Ook kan in de winter bij eventuele vorst na de hoofdgrondbewerking een bewerking worden uitgevoerd om de grond alvast vlakker te leggen.

 • Meeste voorvruchten zijn mogelijk, maar let op sclerotinia

Er zijn veel voorvruchten mogelijk bij de teelt van cichorei. Wees echter alert bij rotaties waar intensief gewasssen als peulvuchten, aardappelen, wortels en knolselderij worden geteeld. In deze gewassen kan een besmetting met Sclerotinia sclerotiorum (rattenkeutelziekte) zich sterk uitbreiden. Dit kan in sommige jaren in cichorei voor een ernstige mate van wortelrot zorgen. Daarnaast kunnen aardappelen een minder geschikte voorvrucht zijn vanwege aardappelopslag tijdens de cichoreiteelt.

 • Zorg voor goede ontwatering en eventueel beregening

In vergelijking met andere gewassen kan cichorei beter overweg met een overmaat of tekort aan water. Uiteraard is, zoals voor alle gewassen geldt, een goede afwatering na hevige regenval belangrijk. Ook is het de laatste jaren gebleken dat op droge (zand)gronden beregening noodzakelijk is om een topopbrengst te halen. Indien het zaad vanwege droogte niet tot kieming komt, kan kort na zaai één of meerdere malen beregenen nuttig zijn om de kieming op te gang te laten komen en daarmee snel het gewenste plantaantal te bereiken.

 • Let op ritnaalden of emelten

In bouwplannen met veel gras, graan of mais is een verhoogde druk van bodeminsecten zoals ritnaalden en emelten te verwachten. In het gewas kan dit zorgen voor plantwegval. Doordat cichorei lang klein blijft, kunnen bodeminsecten lange tijd voor plantwegval zorgen. Zaad behandeld met het insecticide Force heeft een nevenwerking tegen deze bodeminsecten, maar zal bij hoge druk onvoldoende bescherming geven.

 • Lage aaltjesdruk

Cichorei groeit het best op percelen met een lage besmetting van wortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjes en vrijlevende wortelaaltjes. Het aaltjesschema kan helpen om een inschatting te maken of er op uw perceel kans op schade is door deze aaltjes. Neem bij twijfel een aaltjesmonster. Dit monster wordt bij voorkeur in de periode december tot maart genomen.

 • pH hoger dan 5

Een goede wortelontwikkeling is optimaal bij een pH hoger dan 5. Indien deze te laag is, kan de pH door bekalken worden verhoogd. Bekalk bij voorkeur in het najaar op droge grond, zodat structuurschade wordt beperkt. Maak gebruik van de IRS-applicatie kalkbemesting om de hoeveelheid toe te dienen kalk te berekenen.

 • Niet te rijk aan mineralen

Een overmaat aan (organische) bemesting de jaren voordien kan ervoor zorgen dat het gewas te veel in het loof groeit. Dit is, zeker bij vroege levering, nadelig voor het inulinegehalte. Daarnaast kan teveel loof de kans vergroten op bladaantasting door de pseudomonas bacterie of wortelrot door bodemschimmels of -bacteriën.

Om een topopbrengst cichorei te behalen zijn bovenstaande punten van belang. Ga voor u zelf na of het perceel wat u op het oog heeft om in 2021 cichorei op te telen hieraan voldoet. Kijk zo nodig welke acties u nog kunt ondernemen om het perceel in conditie te brengen.

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

 • 06-15102439

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap