Disclaimer

SENSUS, FRUTAFIT, FRUTALOSE en alle andere gerelateerde onderscheidingstekens (namen, symbolen en logo) zijn handelsmerken van SENSUS. Alle rechten voorbehouden.

Deze website van SENSUS is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op deze website van SENSUS, dan heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op deze website van SENSUS met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en SENSUS streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan SENSUS geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van deze website van SENSUS kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. SENSUS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door SENSUS op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SENSUS.

Hoewel SENSUS ernaar streeft dat deze website continu toegankelijk is, kan SENSUS geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website van SENSUS wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.