Laatste nieuws omtrent 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

12 november 2021

Op 6 september is het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e AP) gepresenteerd door demissionair minister Schouten en is tevens de internetconsultatie gestart. Een plan met drie zeer nadelige maatregelen voor de akkerbouwsector. Lees hier de actuele stand van zaken met betrekking tot het plan.

In het 7e AP worden voorstellen gedaan om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Een belangrijk onderdeel in het concept is de introductie van duurzame bouwplannen. Hierin zijn 3 maatregelen zeer nadelig voor de akkerbouwsector:
1) verplichte opname van rustgewassen in het bouwplan,
2) verplichte inzaai van vanggewassen voor 1 oktober (op zand- en lössgronden),
3) verplichte bufferstroken langs waterlopen.
Maatregelen die ver af staan van de agrarische praktijk.

Internetconsultatie
Na presentatie van het 7e AP in september heeft minister Schouten aangegeven open te staan voor alternatieven, maar daarbij ook duidelijke kaders aangegeven: het waterkwaliteitsdoel is leidend. De termijn voor de internetconsultatie is inmiddels gesloten en heeft in totaal 3700 reacties opgeleverd. Cosun heeft, net als andere sectororganisaties, telers gevraagd hun zorgen te delen met het ministerie door middel van het indienen van een zienswijze. Wij weten van meer dan 500 Cosun telers dat zij een zienswijze hebben ingediend en waarderen de inzet van eenieder om hier tijd voor te maken. Zoveel reacties uit de sector is een krachtig signaal. Wij verwachten dat het ministerie van LNV dit signaal zeer serieus neemt en onder voorwaarden het concept Actieprogramma aanpast aan de agrarische praktijk.

Een alternatief plan
Binnen de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) spant Cosun zich in voor het opstellen van alternatieven. BO Akkerbouw is onderdeel van het consortium (LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, NZO, Rabobank, Cumela) dat aan een maatwerkaanpak werkt. Dat geeft boeren de keuze om te kiezen voor de voorgestelde, generieke maatregelen of alternatief maatwerk.

Ten aanzien van de generieke maatregelen, heeft Cosun zich met haar partners in de akkerbouwsector met name gefocust op het schrappen van de datum van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen op zand- en lössgronden. Reden is dat deze maatregel de meeste impact heeft op telers en de verwerking van onze gewassen. Het ministerie van LNV heeft strakke kaders gesteld waarbinnen wij moeten bewegen. Het is duidelijk dat het Actieprogramma als zodanig niet van tafel gaat en dat alternatieven niet "gratis zijn".

Cosun vindt het van belang dat het Actieprogramma zo wordt aangepast dat het beter aansluit bij de agrarische praktijk en dat de maatregelen werkbaar en betaalbaar zijn. Dat is de boodschap die we voortdurend hebben verkondigd. Op 11 november vond een debat plaats in de Tweede Kamer, waarbij een aantal moties is ingediend en aangenomen, die de minister richting geven in het verdere opstellen van het definitieve Actieprogramma. De minister heeft naar aanleiding hiervan inmiddels aangegeven nader advies in te winnen over het mogelijk uitzonderen van de deadline voor het inzaaien van een vanggewas voor 1 oktober voor een aantal gewassen zoals suikerbieten, cichorei en andere gewassen. Daarbij is een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander om de verplichte opname van rustgewassen in het bouwplan voor klei- en veengronden te schrappen.

Kortom: het plan is nog niet definitief.  De komende twee weken wordt het spannend. Het Actieprogramma wordt afgerond en de Kamer zal naar alle waarschijnlijkheid over het definitieve Actieprogramma debatteren nog voor het 1 december door het ministerie van LNV aan de Europese Commissie wordt gestuurd. 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd